Vladi prve smernice za obdavčitev nepremičnin

225
Vir: 123rf

Vlada se je 7. julija seznanila s prvim poročilom projektnega sveta za pripravo nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Projektni svet podpira uvedbo sistema, ki bi temeljil na vrednosti nepremičnin, pri tem pa je potrebno izboljšanje in odpravitev neustavnosti množičnega vrednotenja ter zagotovitev točnosti in ažurnosti podatkov o nepremičninah.

Iz urada vlade za komuniciranje je bilo sporočeno, da je projektni svet pri oblikovanju izhodišč, smernic in ukrepov med drugim izhajal iz ugotovitev ustavnega sodišča, izkušenj deležnikov v postopku priprave zakona o davku na nepremičnine v letu 2014, analize sedanjega stanja in usklajevanja projekta z ostalimi državnimi projekti, ki že potekajo.

V Sloveniji je obdavčitev dohodkov iz dela nadpovprečno visoka, med izhodišči navaja projektni svet. Delež prihodkov od obdavčitve premoženja, predvsem nepremičnega, pa občutno zaostaja za primerljivo razvitimi državami.

Po mnenju projektnega sveta veljavni sistem (z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ) glede na ekonomsko razvitost Slovenije ni primeren. V mednarodnem merilu je kot bolj učinkovit in pravičen sistem obdavčitve premoženja priznan davek na nepremičnine. Ta temelji na vrednosti nepremičnin, ugotovljeni s kakovostnimi podatki in kakovostnimi modeli vrednotenja. Zato svet podpira uvedbo sistema obdavčitve, ki bo temeljila na vrednosti nepremičnin.

Občinam bi se prek davčnih stopenj in oprostitev omogočilo izvajanje prostorske, socialne in drugih politik.

Ustavno sodišče je leta 2014 ob razveljavitvi zakona o davku na nepremičnine uporabo posplošene tržne vrednosti za davne namene opredelilo kot neuporabno. Projektni svet je mnenja, da je prenova sistema množičnega vrednotenja med drugim tudi zaradi uporabe v še druge namene nujna in ni vezana le na prenovo sistema obdavčitve nepremičnin. Za vzdrževanje samega sistema vrednotenja in njegove kakovosti je po mnenju sveta pomembno, da so v uradnih evidencah pravilni, popolni in tekoči podatki o nepremičninah, ki ustrezajo dejanskemu stanju.

Sveta predlaga verificiranje ustreznosti sistema množičnega vrednostenja s strani mednarodnih strokovnjakov. Nato bi se ustreznost preverilo na strokovnem posvetu o množičnem vrednotenju, ugotovitve pa bi se vključile v predloge novih rešitev. Tako bi odpravili tveganja, povezana z razveljavitvijo zakona o davku na nepremičnine.

Lastnikom nepremičnin bi morali biti v postopku množičnega vrednotenja omogočeni vzvodi za zagotavljanje pravne varnosti. V zakonu pa bi morali biti dovolj podrobno urejeni modeli in metode vrednotenja nepremičnin. Svet vladi predlaga, naj svojim službam in ministrstvom naloži izvedbo ukrepov, s katerimi bodo zagotovili kakovost in ažurnost podatkov v registru nepremičnin. K tovrstnim aktivnostim naj pozove tudi občine.

Prenovljeni podatki morajo biti pripravljeni za uporabo v sistemu množičnega vrednotenja najkasneje v letu 2017. Če to v posameznem primeru ni mogoče, bi bilo potrebno pripraviti prehodno rešitev in dolgoročni načrt izboljšanja kvalitete in ažurnosti podatkov.

Med izvedbenimi aktivnostmi predlaga tudi spremembe zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja, graditve, evidentiranja in vrednotenja, obdavčitve nepremičnin ter tudi način vključevanja javnosti, druge pripravljalne in izvedbene aktivnosti in akcijski načrt.

Na ministrstvu za finance so povedali, bodo predlog sprememb sistema množičnega vrednotenja nepremičnin predstavili v naslednjih dneh.

Vlada je spremenila tudi sklep o ustanovitvi projektnega sveta in projektne skupine za koordinacijo, usmerjanje in izvedbo projekta priprave novega sistema obdavčitve nepremičnin. Krepi se vloga ministrstva za finance, ki bo skrbelo za usklajeno delo na projektu na medresorski ravni in v odnosu do občin. Deloma so spremenili in dopolnili tudi sestavo projektnega sveta in projektne skupine. N predlog ministrstva za finance je nov član Jože Novak, na predlog ministrstva za infrastrukturo pa Klemen Grebenšek. Na predlog ministrstva za javno upravo bo v svetu namesto Romana Lavtarja Uroš Korošec.

V projektni skupini je na predlog Finančne uprave RS namesto Barbare Kalan Sonja Urankar in na predlog ministrstva za javno upravo namesto Melite Nikše Andrej Čokert V skupini je na predlog ministrstva za infrastrukturo tudi novi član Bogdan Pezdirc. Projektno skupino bo namesto Jožice Kastelic vodil Jože Novak.

 

Vir: STA

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.