Vlada je potrdila novelo stanovanjskega zakona

372
Predlagana novela izhaja iz številnih ugotovitev, ocen, predlogov in mnenj, povezanih z izvajanjem določb obstoječega stanovanjskega zakona.

Vlada je potrdila novelo stanovanjskega zakona, ki predvideva prvo zvišanje neprofitnih najemnin po letu 2007. Da bi ob tem zaščitili socialno ogrožena gospodinjstva, se hkrati prilagaja sistem subvencioniranja. Vlada je potrdila tudi predlog zakona o katastru nepremičnin, ki bo združil sedanja zemljiški kataster in kataster stavb.

Vlada z novelo stanovanjska zakona cilja na krepitev fonda javnih najemnih stanovanj. Kot so zapisali na vladnem uradu za komuniciranje, se v Sloveniji trenutno soočamo z oteženim dostopom do primernih stanovanj ter velikim primanjkljajem javnih najemnih stanovanj.

Med temeljnimi novostmi, ki bodo po oceni vlade zaustavile krčenje števila javnih najemnih stanovanj in omogočile pridobivanje novih, so izpostavili vzpostavitev javne najemniške službe, omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov, uskladitev višine neprofitne najemnine ter prilagoditev sistema subvencioniranja, ki bo zaščitil socialno ogrožena gospodinjstva.

Moderno pet sobno stanovanje v Situli naprodaj za 690.000 EUR

Bistvene predlagane spremembe in dopolnitve zakona so uskladitev neprofitne najemnine – postopno uskladitev vrednosti točke z obstoječe vrednosti 2,63 evra na novo vrednost 3,50 evra v triletnem obdobju, prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine za zaščito socialno ranljivih ob uskladitvi neprofitne najemnine, izvajanje javnega najema stanovanj, obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad vsake večstanovanjske stavbe posebej, znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje, in skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe.

Med spremembami so izpostavili tudi predkupno pravico Stanovanjskega sklada RS pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji, razširitev inšpekcijskih določb ter določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo.

Predlagana novela izhaja iz številnih ugotovitev, ocen, predlogov in mnenj, povezanih z izvajanjem določb obstoječega stanovanjskega zakona, še izhaja iz sporočila po seji vlade. Predlagane rešitve temeljijo na pobudah stroke in zainteresirane javnosti, podlago pa imajo v akcijskem načrtu resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025, hkrati pa sledijo zavezam koalicijske pogodbe.

Vlada je danes določila tudi besedilo predloga zakona o katastru nepremičnin, ki bo nadomestil veljavni zakon o evidentiranju nepremičnin. Zakon bo kot temeljni sistemski predpis določil vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra nepremičnin, evidence državne meje, registra prostorskih enot in registra naslovov, so zapisali.

Prejšnji članekObjavljen poziv umetnikom k prijavi na mednarodno rezidenco
Naslednji članekPortugalska beleži 5,9 % rast nepremičnin med pandemijo