Ljubljanski mestni svetniki skozi niz prostorskih aktov

2

Ljubljanski mestni svetniki so na zadnji seji pred poletnim premorom potrdili vrsto občinskih prostorskih aktov oz. njihovih sprememb. Med drugim se dokumenti nanašajo na projekt gradnje atletskega centra v Šiški, sanacijo gramoznice v Gameljnah, projekt prenove Drame in stanovanjsko sosesko ob Regentovi cesti v Dravljah.

Potem ko so mestni svetniki že marca podprli osnutek sprememb odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob Regentovi, so danes potrdili še predlog odloka. Ta družbi Modra vila med drugim omogoča gradnjo 68 stanovanj, in ne 50, kot jih je bilo predvidenih prej.

Na severnem delu soseske, ki že nastaja dovoljuje, namreč dovoljuje gradnjo še enega večstanovanjskega objekta. Prav tako pa se na podlagi pripomb okoliških stanovalcev vsi dovozi v sosesko prestavljajo ob Regentovo cesto, tako da promet ne bo obremenjeval Ulice 28. maja.

Marca so nekateri svetniki opozorili, da bi šlo v tem primeru lahko za nepotizem, saj je Modra vila v lasti soproga v. d. direktorice mestne uprave Urške Otoničar. Župan Zoran Janković je vsakršne očitke že tedaj ostro zavrnil in jih označil za žaljive, podobno je na očitke iz vrst mestne opozicije, med drugim svetnice Nataše Sukić iz Levice, ponovil tudi danes. Dejal je, da je mnenje stroke glede sprememb soglasno, dodatna stanovanja pa so v mestu prepotrebna.

Pomisleki so bili tudi glede pobude investitorjev Exoterm holding in Lanel, da s spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju nekdanjih učnih delavnic za Bežigradom ob Astrinih stolpnicah, kjer sicer načrtujeta gradnjo stanovanjskega objekta, uredita začasno parkirišče za 76 vozil. Argument investitorjev je bil, da zaradi trenutnih ekonomskih razmer nista zmožna izvesti gradnje, kot je bila predvidena po veljavnem načrtu.

Predlaganih sprememb odbor za urejanje prostora in urbanizem, ki ga vodi podžupan Janez Koželj, ni sprejel, ker z ureditvijo začasnega parkirišča na parcelah, ki že 18 let čakajo na gradnjo, po Koželjevih besedah ne bi spodbudili investitorja k iskanju proaktivnih rešitev za pozidavo.

Svetnik Mirko Brnič Jager, ki po novem ni več vodja svetniškega kluba SDS in je presedlal med samostojne svetnike, je želel doseči celo umik točke z dnevnega reda, saj je po njegovem mnenju začasno parkirišče nepotrebno in v nasprotju z usmeritvami politik trajnostne mobilnosti, ustvarilo pa bo tudi dodaten prometni kaos v tistem delu. S pobudo ni bil uspešen.

Samostojni svetnik Denis Strikovič se je medtem vprašal, kako investitorja v časih, ko gre gospodarstvu in nepremičninskemu trgu zelo dobro, ne želita graditi. Mrtvi kapital je najboljša spodbuda investitorju za gradnjo, je dodal.

Mestni svet je spremembe odloka vseeno potrdil, Janković pa je zatrdil, da tudi sam ne podpira dodatnega razmaha začasnih parkirišč, a ta bodo v tistem delu mesta v naslednjem obdobju potrebna, glede argumentov investitorjev pa je dejal, da “ljudem ne gleda v denarnico”.

Na dnevnem redu je bil tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo nekdanje gramoznice v Gameljnah, ki jo bodo zasuli in povrnili v kmetijsko zemljišče. Vanjo bodo deponirali material, ki bo nastajal pri delih na podlagi državnega prostorskega načrta za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju Malega grabna in Gradaščice na Viču.

Z odlokom se zmanjšuje obseg deponiranja materiala in same deponije za tretjino, predvideva se poleg rekonstrukcije dovozne poti še ureditev pešpoti in kolesarske poti na posebnem nasipu ter ureditev varne poti v šolo v času izvajanja projekta. V času deponiranja materiala in sanacijskih del je predviden tudi monitoring stanja kmetijskih zemljišč ob gramoznici in ob poti, po kateri bo potekal dovoz materiala.

Kljub nekaterim pomislekom iz lokalnega okolja glede umestitve dovozne poti je mestni svet odlok podprl, Janković pa je ob tem dejal, da alternative niso izvedljive. Ta projekt je pri prebivalstvu odprl tudi vprašanje obvoznice mimo Gameljn, glede katere so mnenja deljena. O njem bodo po Jankovićevih besedah izvedli lokalno anketo.

Manj pomislekov je bilo glede sprememb odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Drame, ki usklajuje prostorski akt z izbrano idejno rešitvijo za prepotrebno obnovo SNG Drama, ki so jo pripravili v biroju Bevk Perović arhitekti. Spremembe med drugim predvidevajo manjši obseg prizidka, manjši odrski stolp in drugačno zasnovo objekta na ulici Gradišče.

Poleg tega naj bi se javni prostor pred osrednjo gledališko stavbo v delu razširil tudi na dosedanje prometne površine ob Erjavčevi cesti. Obnova drame, ki naj bi po trenutnih ocenah stala nekaj manj kot 30 milijonov evrov, je sicer odvisna od zagotavljanja proračunskih sredstev.

Tudi spremembe odloka o ureditvenem načrtu za območje atletskega stadiona v spodnji Šiški niso naletele na preveč pomislekov, pa čeprav so nekateri lokalni prebivalci kritični do prometnih načrtov. Spremembe odloka, ki v največji meri vnašajo nekatere nujne rešitve na področju prometne, okoljske in energetske infrastrukture za ureditev sodobnega atletskega centra Ljubljana na območju sedanjega stadiona med gorenjsko in kamniško železnico ter Milčinskega ulico. Ta projekt naj bi bil vreden okoli 15 milijonov evrov.

Naslednja seja mestnega sveta bo septembra, ob uvodu v volilno jesen.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.